Stanislaw Wyspianski

Szkolny Klub Wolontariusza powstał w 2015r.  w odpowiedzi na potrzeby uczniów związane z działalnością charytatywną.

Skupia młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego zainteresowaną ideą wolontariatu

Koordynatorkami ds. wolontariatu w naszej szkole są p. Aneta Drabczyk
i   p. Magdalena Nycz.

 1. PLAN PRACY WOLONTARIATU SZKOLNEGO
 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Inspirowanie  do aktywnego spędzania czasu wolnego
 • Kreowanie roli szkoły jako centrum lokalnej aktywności
 • Wzbogacanie tradycji szkoły zgodnie z założeniami programu wychowawczego
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Zawieranie głębokich, wartościowych przyjaźni
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

 

 1. OBSZARY DZIAŁANIA

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary:

 1. ŚRODOWISKO SZKOLNE:
 • Organizowanie zbiórek charytatywnych
 • Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych
 • Przeprowadzanie okolicznościowych akcji plakatowych

 

 1. ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:
 • Udział w Ogólnopolskiej Akcji „Szlachetna Paczka”
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Organizacja zbiórek charytatywnych
 • Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne
 • Utrzymywanie przyjaznych kontaktów ze Swietlicą Srodowiskową w Kętach, emerytami, rencistami,

 

III. PRAWA WOLONTARIUSZA

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową,
  czyli zastępować pracownika
 5. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy
 6. Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach przejazdu związanych z wykonywaną pracą
 7. Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami
 8. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy woluntarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego
 9. OBOWIĄZKI  WOLONTARIUSZA
 1. Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu
 1. Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:
 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy
 • zasada troski o los słabszych
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości

 

 1. CECHY WOLONTARIUSZA
 • dużo optymizmu i chęć do działania
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili
 • odwaga, empatia i otwartość
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność
 • kultura osobista

 

 1. KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA
 • Być pewnym

Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

 • Być przekonanym

Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 • Być lojalnym

Zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych.

 • Przestrzegać zasad

Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

 • Mówić otwarcie

Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości
i frustracje odciągnęły Cię od tego, co najważniejsze, bądź zmieniły w osobę stwarzającą problem.

 • Chętnie uczyć się

Rozszerzaj swoją wiedzę.

 • Stale się rozwijać

Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

 • Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą

Będziesz pracował lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

 • Być osobą na której można polegać

Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić. Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

 • Działać w zespole

Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

VII. SPOSOBY EWALUACJI

 • zdjęcia z imprez
 • podziękowania od osób i instytucji

 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • strona internetowa Szkolnego Wolontariatu
 • plakaty okazjonalne na terenie szkoły
 • tablica informacyjna

Początek formularza