KALENDARIUM HISTORII PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM KOEDUKACYJNEGO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH

Za początek naszej szkoły uważa się utworzenie w 1933 roku w ramach tzw. Reformy Janusza Jędrzejewicza Gimnazjum Koedukacyjnego

w Kętach. W roku szkolnym 1932/33 Ministerstwo Wyznań Religijnych

i Oświecenia Publicznego rozporządzeniem z 2 czerwca 1933 L. II S 4367/

33 zarządziło otwarcie z początkiem bieżącego roku szkolnego I klasy Koedukacyjnego

Gimnazjum przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim

Żeńskim im. Królowej Jadwigi. Do tej klasy zgłosiło się 92 uczniów, spośród

których przyjęto 42 osoby, zaś z innych gimnazjów w nowej szkole

naukę rozpoczęło 8 uczniów. Starania Koła Opieki Rodzicielskiej o otwarcie

drugiego oddziału nie uzyskały zgody władz szkolnych.

W Dzienniku Urzędowym nr 7 z 20 lipca 1933 r. pozycja 131 M.W.R

i O P na podstawie rozporządzenia z dnia 27 marca 1933 r. Nr I Pr. – 341/33

w sprawie ubioru młodzieży szkolnej (Dz.Urz.Min.W.R.i O.P. Nr 3 poz.50

i poz.51) ustaliło następujące numery dla szkół, których młodzież będzie

obowiązkowo od roku szkolnego 1933/34 nosić na lewym rękawie ubioru

szkolnego tarcze o barwie szkoły z wyhaftowanym numerem. Dla klasy gimnazjum

przy Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Królowej Jadwigi

w Kętach przyznano Nr 355.

1933/1934

• W roku szkolnym 1933/1934 Rada Pedagogiczna zakładu składała się

z następujących nauczycieli: Józef i Zofia Andruszkiw, Jan Jodłowiecki, Kalikst

Konior, Mieczysława Kozłowska, Aniela Maciejczyk, Maria Pększyc,

Marian Zieliński, x. Franciszek Śliwa, lekarz zakładowy: senior dr Władysław

Dziewoński.

• W trakcie roku szkolnego budynek szkoły otoczono ogrodzeniem,

a 22 października 1933 r. z okazji „ Święta Drzewek” posadzono do ogrodu

szkolnego drzewka. Każde drzewko miało swego chrzestnego ojca i matkę.

1934/1935

• W roku szkolnym 1934/35 był ten sam skład Rady Pedagogicznej co

w ubiegłym. Gimnazjum Koedukacyjne liczyło 2 klasy (I – 45 uczniów,

II – 47).

• 18 maja 1935 r. odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne za duszę Marszałka

Polski Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość złożenia zwłok Marszałka

na Wawelu na polecenie Kuratorium Dyrekcja wydelegowała 2 uczniów

z I i II klasy gimnazjalnej.

1935/1936

• W roku szkolnym 1935/36 gimnazjum liczyło 148 uczniów i uczennic.

Wychowawcami klas byli: I A – Maria Pększyc, I B – Marian Zieliński,

II – Jan Jodłowiecki, III – Bronisław Babiński.

• 7 października 1935 r. młodzież pod opieką Grona zawiozła na Sowiniec

(dzisiejszy Kopiec Piłsudskiego) urnę z ziemią z mogiły legionistów w Kętach

oraz na Wawelu oddała hołd Marszałkowi.

• 27 kwietnia 1936 r. w gimnazjum Gustaw Morcinek wygłosił odczyt

pt. „Dzieje jednej książki”.

1937/1938

• W szkole rozpoczęto naukę w klasie I liceum; wśród uczniów byli absolwenci

Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego. Od tej pory szkoła nosiła

nazwę Państwowe Liceum i Gimnazjum Koedukacyjne w Kętach.

• Nadanie szkole sztandaru.

1939 – 45

• Końcem sierpnia 1939 r. spakowano cenniejsze pomoce naukowe, które

miały być wysłane w głąb kraju.

• W nocy z 1 na 2 września przyszedł rozkaz wyjazdu dla wszystkich urzędników

i nauczycieli, którzy pociągiem ewakuacyjnym przybyli do Płaszowa

3 września. Po kilku tygodniach tułaczki prawie wszyscy wrócili do Kęt,

gdzie z polecenia okupanta otwarte zostało Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne,

w którym uczyli przeważnie dotychczasowi nauczyciele. Po 2 tygodniach

istnienia z rozkazu okupanta szkoła została zamknięta. W kwietniu

1940 r. aresztowano i wywieziono wielu nauczycieli do obozów w Dachau

i Mauthausen – Gusen, gdzie zmarli Z. Zbierski i B. Babiński. W 1942 r. do

obozów przesiedleńczych wywieziono A. Maciejczyk i M. Kozłowską. Na

Kresach Wschodnich zginęła Gizela Bialer. We wrześniu 1939 r. w bitwie

pod Rajskiem zginął Zygmunt Reimschmüssl (były sekretarz Gimnazjum

Koedukacyjnego).

• W czasie okupacji w budynku szkoły znajdowały się koszary policji niemieckiej.

• Po wyjściu Niemców w 1945 r. budynek szkoły zajęli Rosjanie.

• 20 lutego do Kęt wrócił K. Konior i na polecenie Kuratorium 18 marca

1945 r. otworzył w budynku Szkoły Podstawowej Państwowe Gimnazjum

i Liceum Koedukacyjne. Szczególny wkład w rozpoczęcie działalności szkoły

mieli nauczyciele: Antoni Chwierut (historia), Stanisław Maciejczyk

(filologia klasyczna), Jadwiga Kogut (j. polski), Jan Jodłowiecki (historia),

Marian Zieliński (chemia i biologia) oraz Maria Reimschmüssl (sekretarz),

Marian Bylica i Władysław Żabiński.

• 18 marca 1945 r. po raz pierwszy po przerwie wojennej rozpoczęto zajęcia

lekcyjne. Organizacją tych zajęć zajął się ocalony z obozu Marian Zieliński.

Od 18 marca do 31 lipca 1945 r. szkoła składała się z 9 półrocznych oddziałów.

1945/1946

• W zakładzie uczyło się 396 osób w 12 oddziałach półrocznych

i 5 całorocznych.

1946/1947

• Zakład liczył 8 oddziałów całorocznych i 2 oddziały półroczne.

1947/1948

• Uczniowie uczyli się w 9 oddziałach, w tym jeden oddział klasy

wyrównawczej i jedna klasa dla dorosłych.

• W 1949 roku szkołę przemianowano na Państwową Szkołę

Ogólnokształcącą Stopnia Licealnego, zaś w 1950 r. na Państwowe Liceum

Ogólnokształcące.

1953/1954

• W dniach 15 – 25 września młodzież szkolna wzięła udział w akcji

wykopkowej w okolicznych PGR-ach.

• 3 i 4 października uczniowie uczestniczyli w Kopernikowskim Zlocie

Młodzieży we Fromborku.

• 2 grudnia 1953 r. Konstanty Górski zaprezentował pokaz iluzjonistyczno–

–rozrywkowy.

• 10 grudnia w przedstawieniu Teatru Polskiego w Bielsku – Białej Powrót

posła J.U. Niemcewicza wzięło udział 629 uczniów.

• W związku z obchodami „Tygodnia Postępowej Kultury Niemieckiej”

12 grudnia referat wygłosiła pani Danuta Florczyk, zaś 14 grudnia swoją

pracę na temat obecnego dorobku kulturalnego Niemiec zaprezentował uczeń

klasy XI Marian Zaręba.

• 23 grudnia nauczyciele wzięli udział w wojewódzkim zjeździe nauczycieli

języka polskiego i historii w Krakowie.

• W okresie od 28 grudnia 1953 r. do 10 stycznia 1954 r. odbywały się

zabawy noworoczne.

1954/1955

• 29 marca 1955 r. Piotr Jaskiewicz, p.o. Dyrektora Państwowego LO

w Kętach, zwrócił się z prośbą do Dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej

w Krakowie o umożliwienie zwiedzania przez młodzież klasy X Biblioteki

Jagiellońskiej. Inicjatywa ta związana była z rekrutacją młodzieży na wyższe

uczelnie podczas tzw. Dni Otwartych UJ, AGH i PWSP.

1955/1956

• Od 1 września dla uczniów liceum ogólnokształcącego wprowadzono

obowiązek noszenia nakrycia głowy według zatwierdzonego wzoru – były

to wełniane granatowe berety.

• 9 grudnia 393 uczniów Państwowego Liceum Ogólnokształcącego obejrzało spektakl Ciotunia na podstawie komedii A. Fredry, wystawiony

w Państwowym Teatrze Polskim w Bielsku- Białej.

1957/1958

• W tym roku szkolnym działały kółka zainteresowań: geograficzne,

artystyczne, polonistyczne, biologiczne i matematyczne.

• Od 26 października do 2 listopada decyzją dyrektora Gajewskiego

wstrzymane zostały zajęcia szkolne ze względu na panującą wśród

młodzieży grypę.

• Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 17 kwietnia 1958 r. do planu

nauczania w liceum ogólnokształcącym od 1 września 1958 r. wprowadzono

w każdej klasie jedną dodatkową godzinę lekcyjną do dyspozycji

wychowawcy klasy przeznaczoną na pracę związaną z wychowawstwem.

1958/1959

1960/1961

• W październiku 1960 r. w 100- lecie urodzin Jana Kasprowicza powstało

w szkole Koło Dramatyczne, które liczyło 38 członków. Założycielką

i opiekunką koła była pani Irena Droździk, zaś Przewodniczącym Zarządu

Koła został uczeń klasy XI Jan Pamuła.

• 8 lutego 1961 r. dla wszystkich szkół średnich wystawiono sztukę Wieczór

poezji Jana Kasprowicza.

1962/1963

• 2 września została otwarta pierwsza w dziejach szkoły świetlica.

• 12 grudnia powołano Społeczny Komitet Budowy Liceum Ogólnokształcącego

w składzie:

– Bronisława Zbylut (przewodnicząca Komitetu),

– Edward Paluchniak (zastępca przewodniczącej),

– Józef Żmudka,

– Stefan Hankus,

– Emil Wells,

– honorowy członek Adam Ćwiertnia (I sekretarz PZPR w Kętach).

• 14 grudnia z okazji 100. rocznicy powstania styczniowego w szkole odbyła

się sesja naukowa oraz wystawa.

• 5 maja 1963 r. w 30. rocznicę istnienia Liceum wręczono sztandar ufundowany

przez absolwentów. Pomysł ufundowania sztandaru powstał na

zjeździe absolwentów w 1962 r.

• 5 października 1963 r. w konkursie recytatorskim z okazji 600-lecia UJ

zespół LO im. Wyspiańskiego w Kętach zajął III miejsce.

• W 1963 r. dokonano kolejnej zmiany nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące

oraz nadano imię patrona – Stanisława Wyspiańskiego.

1964/1965

• 27 października LO zajęło I miejsce w eliminacjach środowiskowych

XI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

• 15 listopada 1964 r. wmurowano akt erekcyjny pod budynek LO.

Dokonali tego:

– J. Krawczyk – I sekretarz KP PZPR,

– T. Korczyk – z-ca przew. Prezydium PRN,

– B. Zbylut – przew. Prezydium MRN w Kętach.

1965/1966

• 25 września 1965 r. zorganizowano galowy występ zespołu uczniów

i absolwentów z programem Impresje sceniczne Stanisława Wyspiańskiego.

• 26 września 1965 r. otwarty został nowy budynek szkoły.

1966/1967

• 10 czerwca 1967 r. szkołę odwiedził stażysta UJ w Krakowie – Norman

Davies.

1967/1968

• 17 października 1967 r. odbył się poranek poświęcony profesorowi

E. Wierzbickiemu – krzewicielowi sportu w LO.

• 21-22 października odbył się I Memoriał im. E. Wierzbickiego.

1968/1969

• 15 stycznia 1969 r. odbyły się uroczyste obchody stulecia urodzin

Stanisława Wyspiańskiego – patrona szkoły.

1969/1970

• Jubileusz 10 – lecia pracy Zespołu Żywego Słowa.

1973/1974

• 1 września uczniowie LO wzięli udział w uroczystości nadania Szkole

Podstawowej nr 2 w Kętach imienia Bohaterów Monte Cassino, nadania

sztandaru oraz otwarcia nowego budynku.

• 8 stycznia 1974 r. zorganizowano wyjazd do Teatru Polskiego w Bielsku –

– Białej na sztukę Johna Patricka Niecierpliwe serca w reżyserii Alojzego

Nowaka.

• 22 lutego 1974 r. nastąpiło otwarcie harcówki.

• 29 marca zorganizowano wyjazd do Państwowego Teatru im. Juliusza Słowackiego

w Krakowie na sztukę Lilla Weneda.

1974/1975

• 6 grudnia uczniowie uczestniczyli w projekcji filmu Potop w reżyserii

Jerzego Hoffmana.

• 2 lutego 1975 r. obchodzono kolejną rocznicę szczepu „Milenium”, którego

komendantem był Jerzy Nycz. Z tej okazji zorganizowano na szkolnych

korytarzach wystawę prezentującą osiągnięcia szczepu.

1975/1976

• W październiku wspólną decyzją Rady Pedagogicznej, Samorządu

Szkolnego i ZHP uchwalono, że młodzież uczęszczającą do szkoły

obowiązuje strój granatowy z tarczą oraz że poniedziałek będzie dniem bez

oceny niedostatecznej.

• 31 stycznia 1976 r. na studniówkę zaproszono uczniów z technikum, dzięki

czemu wyrównała się liczba dziewcząt i chłopców.

• W kwietniu 1976 r. szkołę odwiedził Stanisław Marusarz – legendarny

kurier z czasów II wojny światowej oraz słynny narciarz, czterokrotny

olimpijczyk i wicemistrz świata.

1976/1977

• We wrześniu tradycyjnie społeczność szkolna uczestniczyła w czynie

społecznym – wykopkach w Malcu i Bulowicach oraz pracowała przy

produkcji w Fabryce Pomocy Naukowych w Kętach.

• 17 kwietnia 1977 r. szkolny Zespół Żywego Słowa w składzie: Anna

Czulak, Ewa Dybał, Renata Musiał i Magda Malik wystąpił na gali

w Filharmonii Krakowskiej.

• 27 marca – 3 kwietnia 1977 r. z okazji obchodów 700 – lecia Kęt klasa

III b zorganizowała wystawę plakatów.

1977/1978

• 18 września 1977 r. młodzież licealna w strojach historycznych wzięła

udział w przemarszu przez ulice miasta z okazji obchodów 700 – lecia

nadania Kętom praw miejskich.

• 8 października 1977 r. odbył się IX memoriał im. E. Wierzbickiego.

• W dniach 5 – 8 stycznia 1978 r. Koło Polonistyczne zorganizowało

wystawę poświęconą historii książki. Przy tej okazji prof. Władysław Droździk

przypomniał historię księgopisarstwa.

1978/1979

• Z okazji 60. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości odbyło się

wiele różnych uroczystości. Jedną z nich było spotkanie młodzieży z aktorami

warszawskiego Teatru Ateneum.

• 10 stycznia 1979 r. szkołę wizytował Kurator Okręgu Szkolnego

dr Zdzisław Rawicki.

1979/1980

• 12 października 1979 r. z okazji Dnia Nauczyciela w części artystycznej

wystąpił kabaret „Żądło”.

• W listopadzie w szkole odbyło się spotkanie uczniów z przedstawicielami

wyższych uczelni – socjologiem filii UŚ oraz wykładowcami Instytutu

Matematyki i Fizyki w Katowicach.

• Na przełomie listopada i grudnia uczniowie LO zwiedzili wystawę

Polaków portret własny w Muzeum Narodowym w Krakowie.

• 13 grudnia 1979 r. społeczność szkolna uczestniczyła w projekcji filmu

K. Kieślowskiego Amator w kinie „Hejnał”.

1980/1981

• Po raz pierwszy w szkole obchodzona była rocznica uchwalenia Konstytucji

3 Maja. Scenariusz programu artystycznego przygotowanego przez

prof. Irenę Droździk oparty został o teksty Niemcewicza, Małachowskiego

i H. Kołłątaja.

• W szkole powstało Koło Humanistyczne.

1981/1982

• Nowy rok szkolny przyniósł wolne soboty.

• W dniach 2-3 września odbył się XII Memoriał im. E. Wierzbickiego.

• Uczniowie LO uczestniczyli w sztuce Edmunda Morrisa Drewniana miska

w reżyserii Alojzego Nowaka w Teatrze Polskim w Bielsku – Białej.

1982/1983

• 28 listopada 1982 r. z okazji 75. rocznicy śmierci Wyspiańskiego

160- osobowa grupa uczniów pod opieką I. i W. Droździków uczestniczyła

w odsłonięciu pomnika Stanisława Wyspiańskiego przed Muzeum

Narodowym w Krakowie. Delegacja złożyła także kwiaty przed

sarkofagiem patrona szkoły Na Skałce.

• 2 maja 1982 r. na deskach Teatru Polskiego w Bielsku – Białej uczniowie

LO pod opieką prof. Ireny Droździk wystawili część I widowiska

Staropolska.

1983/1984

• 1 września 1983 r. pożegnano dwóch uczniów LO (Marka Mizerę z II a

i Pawła Majtykę z II d), którzy 7 września wypłynęli z Gdyni na pokładzie

STS „Pogoria” w 10 – miesięczny rejs morski w ramach „Szkoły pod żaglami

• We wrześniu w ramach obchodów 300- lecia wiktorii wiedeńskiej odbył

się w szkole apel; uczniowie zwiedzili także eksponowaną na Wawelu wystawę

Droga pod Wiedeń.

• 1 grudnia 1983 r. odbył się w szkole koncert Wojciecha Młynarskiego,

wydarzenie, o którym dyskutowano przez wiele miesięcy.

1984/1985

• We wrześniu 1984 r. odbyło się w szkole spotkanie z aktorem Janem

Nowickim.

• 8 października 1984 r. szkołę odwiedziła aktorka Teatru Starego Anna

Dymna. Pozostawiła w kronice szkolnej następujący wpis: „Kochani! Jestem

szczęśliwa, że mogłam wśród Was wrócić na moment do lat szkolnych!

Dziękuję za miłą, gorącą atmosferę. Życzę wszelkiego powodzenia.”

• 22 października 1984 r. gościliśmy kapitana Krzysztofa Baranowskiego,

żeglarza – samotnika, reżysera i filmowca.

• 23 stycznia 1985 r. odbyło się spotkanie z aktorem Teatru Starego – Jerzym

Fedorowiczem.

1986/1987

• 6 maja 1987 r. odbyła się uroczystość przekazania pierwszego sztandaru

szkoły z 1937 r. Sztandar został przekazany przez ks. prałata Ferdynanda

Bochaczyka, który oddał go w ręce delegacji szkoły w składzie: dyrektor

Władysław Droździk, przewodnicząca samorządu szkolnego – Wioletta

Wolińska, członkowie pocztu sztandarowego – Jarosław Klęczar, Bogusława

Kopaczko i Bożena Betlej. W dniu zakończenia roku szkolnego uczniom

i Gronu Pedagogicznemu zaprezentowano sztandar, który powrócił do

liceum po prawie 50 latach. Do tego powrotu szczególnie przyczynił się

absolwent naszego LO, ks. biskup Adam Dyczkowski, bowiem podczas

jednej z wizyt delegacji duchownych w RFN podszedł do niego starszy ksiądz

i zapytał o miejscowość Kęty. Okazało się, że w jego posiadaniu jest

przywieziony do kościoła i porzucony sztandar szkoły z Kęt. W ten sposób

sztandar mógł wrócić po 50 latach do LO im. S. Wyspiańskiego.

1989/1990

• W czerwcu 1990 r. młodzież szkolna uczestniczyła w „Mrożek Festiwal”

w Krakowie.

1990/1991

• 2 maja 1991 r. odbyło się spotkanie z aktorem i reżyserem Gustawem

Holoubkiem.

1992/1993

• 24 września 1992 r. szkoła gościła aktora Jana Nowickiego.

1993/1994

• 9 października odbyły się uroczyste obchody 60- lecia LO. W programie

uroczystości znalazły się:

– msza św. koncelebrowana przez absolwentów księży pod

przewodnictwem ks. biskupa Adama Dyczkowskiego,

– złożenie kwiatów na cmentarzu na grobach zmarłych profesorów,

– akademia w Domu Kultury w Kętach (program artystyczny

obejmował inscenizację fragmentów Wesela Wyspiańskiego),

– odsłonięcie tablicy pamiątkowej,

– spotkanie roczników w klasach,

– publikacje,

– bal absolwentów.

• 18 października 1993 r. grupa młodzieży LO zdobyła najwyższy szczyt

polskich Tatr – Rysy.

1995/1996

• Urszula Baczyńska została laureatką Wojewódzkiego Przeglądu Dziecięcej

i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa” organizowanej przez

Spółdzielcze Centrum Kultury „Best” w Bielsku – Białej.

2000/2001

• 21 marca 2001 r. po raz pierwszy z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego

zorganizowano uroczystość wręczenia „Staśków” – uczniowskich nagród

dla nauczycieli, którzy szczególnie wyróżnili się w swojej pracy z młodzieżą.

• 25 kwietnia 2001 r. Rada Powiatu w Oświęcimiu powołała do życia

Powiatowe Gimnazjum w Kętach przy LO im. S. Wyspiańskiego.

2001/2002

• 1 września 2001 r. uroczyście rozpoczęto rok szkolny dla uczniów klas Ia

i I b gimnazjum. W tym dniu nastąpiło także połączenie Powiatowego Gimnazjum

i Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Powiatowy

Zespół nr 11 Szkół Ogólnokształcących w Kętach.

• Od 2001 r. organizowano wymianę polsko – niemiecką. Partnerem naszej

szkoły jest Sickingen Gimnazjum z miejscowości Landstuhl w Nadrenii

Palatynacie. Projekt częściowo finansuje Polsko – Niemiecka Organizacja

Współpracy w Warszawie. Wymiana przebiega pod różnymi hasłami; m.in.

„Zwyczaje oraz tradycje w Polsce i w Niemczech”, „Bo najważniejsza jest

tolerancja”, „Co nas dzieli, co nas łączy”. W ramach projektu młodzież

polska zawsze zwiedza Heidelberg i Strasburg, zaś Niemcy odwiedzają

Kraków i Oświęcim.

2002/2003

• W ramach Programu Sokrates w latach 2002 – 2003 realizowano wspólnie

ze szkołami w Asten (Holandia), Gifhorn (Niemcy), i Mlada Boleslav

(Czechy) projekt związany z ochroną środowiska i gospodarką odpadami na

terenie gminy. W ramach tego programu młodzież odwiedziła szkoły w Asten

i Gifhorn.

2003/2004

• W październiku 2003 r. odbyły się obchody 70 – lecia szkoły. Program

uroczystości obejmował:

-zjazd absolwentów,

– uroczystą mszę świętą w kościele św. Małgorzaty i Katarzyny

w Kętach,

– przemówienie biskupa Adama Dyczkowskiego,

– wybicie pamiątkowych medali,

– bal absolwentów.

• W latach 2003 – 2007 nawiązano współpracę ze szkołą w Winsum (Holandia);

dzięki niej kilkakrotnie uczniowie odwiedzali się wzajemnie.

• 18 marca 2004 r. z okazji szkolnych obchodów Dnia Patrona odbyła się premiera filmu o Stanisławie Wyspiańskim Da Vinci z Krakowa stworzonego przez uczniów II s. Obraz ten kręcony był w miejscach związanych z Wyspiańskim, m. in. w „Rydlówce”.

• W dniach 1 – 4 kwietnia ośmioosobowa delegacja szkoły uczestniczyła

w Konferencji Młodzieży i Nauczycieli z Warszawy, Małych Miast i Wsi

organizowanej przez II LO im. S. Batorego w Warszawie.

• W kwietniu 2004 r. odbył się pierwszy egzamin gimnazjalny w Powiatowym

Gimnazjum w Kętach. W tym roku szkolnym gimnazjum opuścili pierwsi

absolwenci.

• W 2004 r. Liceum w konkursie „Gazety Wyborczej” otrzymało certyfikat

„Szkoły z klasą”.

• W 2004 r. odbyła się wycieczka uczniów i nauczycieli do Watykanu, podczas

której 2 czerwca uczestniczono w audiencji u papieża Jana Pawła II. 

2004/2005

• W maju 2005 r. odbył się egzamin maturalny w nowej formule.

• W latach 2004 – 2005 organizowano wymianę młodzieży ze szkołą w Asten

(Holandia), w trakcie której uczniowie mieli okazję poznać system edukacji

w Holandii, miejscowe zwyczaje oraz zwiedzić wiele ciekawych miejsc.

2006/2007

• W dniach 11 – 12 stycznia 2007 r. montażem słowno – muzycznym oraz

ogłoszeniem konkursów literackiego i plastycznego inspirowanych twórczością

Wyspiańskiego uroczyście rozpoczęto Rok Patrona Szkoły.

2007/2008

• 29 października 2007 r. odbyła się sesja naukowa poświęcona patronowi

szkoły będąca podsumowaniem Roku Patrona Szkoły. Gościem honorowym

sesji był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszek Ziejka – autor

prac naukowych o Stanisławie Wyspiańskim. Zaproszenie na tę sesję

przyjęła pani Maria Rydlowa – żona wnuka Lucjana Rydla, jednak stan zdrowia

nie pozwolił jej wziąć udziału w uroczystościach. Na sesję przybyli

zaproszeni nauczyciele z powiatu oświęcimskiego oraz emerytowani poloniści

naszej szkoły.

• W latach 2007 – 2008 realizowano projekt językowy w ramach Programu

Sokrates. Partnerem była szkoła w Ragusie na Sycylii. Temat tego projektu

brzmiał: „Polska – Włochy; ludzie, wydarzenia i instytucje łączące te dwa

kraje.”

• 28 listopada 2007 r. poczet sztandarowy, poloniści oraz młodzież licealna

wzięli udział w krakowskich uroczystościach 100- lecia śmierci Stanisława

Wyspiańskiego, które obejmowały mszę świętą w kościele Na Skałce oraz

spektakl teatralny z udziałem Anny Polony.

• 1 czerwca 2008 r. Anna Malanowska została pierwszą w historii szkoły

posłanką na Sejm Dzieci i Młodzieży w Warszawie.

2009/2010

• W okresie od października 2009 do czerwca 2012 uczniowie szkoły uczestniczyli w programie „Partnerzy w nauce” organizowanym przez Uniwersytet Śląski w Katowicach.

• 18 lutego 2010 r. w szkole odbyła się konferencja „Od Solidarności do wolności”.

• 25 lutego 2010 r. odbyło się I Dyktando Profesorskie zorganizowane w ramach Tygodnia Języka Ojczystego.

2010/2011

• W dniach 12 – 14 października 2010 r. uczniowie szkoły wzięli udział w wyjeździe do Norymbergi.

• Od jesieni 2010 do kwietnia 2013 r. uczniowie uczestniczyli w programie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie „Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne”.

2011/2012

• 17 maja 2012 r. odbyło się spotkanie z dziennikarzem i pisarzem Szymonem Hołownią.

2012/2013

 

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

 

2017/2018

 

2018/2019

2019/2020

2020/2021

2021/22

2022/2023