Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – RHODO – Robert Hyla Ochrona Danych Osobowych, z którym można się skontaktować poprzez email: biuro@rhodo.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem.