Deklaracja dostępności

I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych  i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach www.wyspian.pl

Data publikacji strony internetowej: 2006.11.20.

Data ostatniej aktualizacji: 2022.07.26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

– zdjęcia z wydarzeń nie posiadają opisów alternatywnych,

– w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków,

– niektóre z modułów zintegrowanych z BIP mogą nie posiadać wersji kolorystycznych, odpowiednich kontrastów, przypisanych etykiet do pół formularzy.

– zamieszczone informacje w postaci załączników lub artykułów, nie są dostępne cyfrowo w całości,

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.01.18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

W miarę możliwości organizacyjno-technicznych i finansowych strona będzie dostosowywana do wymagań stawianych przez Ustawę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest sekretariat.pz11@powiat.oswiecim.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33 845 37 30.            Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

– dane osoby zgłaszającej żądanie,

– wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

– sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I Liceum Ogólnokształcące  w Kętach, ul. Wyspiańskiego 2, 32-650 Kęty

Do budynku prowadzi 1 wejście główne  od ul. Stanisława Wyspiańskiego. Do wejścia  prowadzą schody. Wejście o szerokości zapewniającej swobodny wjazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Szerokość korytarzy parteru i I piętra umożliwia swobodne poruszanie się wózkiem inwalidzkim. W budynku znajduje się winda oraz schody. Z windy można skorzystać już z poziomu 0 od strony placu wewnętrznego szkoły, do którego jest zapewniony swobodny dojazd. W budynku jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Szkoła posiada pętle indukcyjną, tablice tyflograficzne oraz oznaczenia w alfabecie Braille`a. Budynek  posiada parking wewnętrzny oraz parking ogólnodostępny od strony frontowej szkoły. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.