Informacje o maturze ustnej z języka polskiego

Lista jawnych pytań język polski część ustna pobierz

INFORMATOR o egzaminie maturalnym z języka polskiego jako przedmiotu obowiązkowego
(część ustna oraz część pisemna na poziomie podstawowym)
od roku szkolnego 2022/2023 link