Organem prowadzącym dla I Liceum im. S. Wyspiańskiego w Kętach jest

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest 

Małopolski Kurator Oświaty