Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach informuje,              że szkoła nie pośredniczy w zawieraniu umów ubezpieczenia uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków.

W obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną lub wypoczynek za granicą.

Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia. Może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

Przepisy nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów  szkoły (w tym Rady Rodziców) do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW. To rodzice rozstrzygają, czy należy ubezpieczyć dziecko i od nich zależy przyjęty sposób procedowania wyboru ubezpieczyciela oraz wybór oferty.

O roku szkolnego 2022/2023 szkoła nie będzie zawierała umowy w ramach ubezpieczenia grupowego uczniów. Zachęcamy wszystkich rodziców i opiekunów dzieci do przejęcia inicjatywy w samodzielnym podjęciu decyzji o ubezpieczeniu NNW i odpowiednio wcześniejszym jej podjęciu.

Zakupu ubezpieczenia należy dokonać najpóźniej do 31 sierpnia 2022 r., by uniknąć przerwy w ubezpieczeniu dziecka.  Ochrona rozpoczyna się następnego dnia po opłaceniu składki.