Regulamin rekrutacji do Powiatowego Gimnazjum w Kętach

na rok szkolny 2016/2017


 

§1

Podstawa prawna

–          Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

–          Ustawa z dnia z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2014 r., poz. 7), z uwzględnieniem przepisów przejściowych.

–          § 18a Załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. , Nr 61, poz. 624 ze zm.) zgodnie z którym statut gimnazjum określa szczegółowe zasady rekrutacji uczniów do gimnazjum.

–           Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

–          ZARZĄDZENIE NR 4/16 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2016/2017 w województwie.

 

§ 2

Obwód gimnazjum

Powiatowe Gimnazjum w Kętach  obejmuje swym obwodem następujące ulice:

ul. 3 – go Maja,

ul. Legionów,

ul. Kleparz,

ul. Kleparz Boczna,

ul. M. Dąbrowskiej.

§ 3

Dokumenty i terminy ich składania

  1. Szkoła planuje  otworzyć  dwie klasy liczące nie więcej niż po 28 uczniów.

Do klas pierwszych  gimnazjum z urzędu zostaną przyjęte  dzieci zamieszkałe

w obwodzie szkoły.

1) Dzieci z poza obwodu będą przyjmowane w miarę posiadania wolnych miejsc na zasadzie tworzenia listy rankingowej.

2) Kandydaci do klas pierwszych gimnazjum składają w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

–         wniosek, który można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony www.wyspian.pl (zakładka  Rekrutacja/Gimnazjum/ wymagane dokumenty),

–          kwestionariusz osobowy, który można pobrać jw.,

–          dwie  fotografie opisane imieniem i nazwiskiem,

–          oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

–          oryginał świadectwa z klasy V szkoły podstawowej,

–          oryginał zaświadczenia o wynikach sprawdzianu,

–          zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów    przedmiotowych,

–        ewentualne: opinie i orzeczenia poradni pedagogiczno – psychologicznej, w tym poradni specjalistycznej,

–          kartę zdrowia dziecka.

§ 4

Terminarz rekrutacji

Od 11 kwietnia od godziny 9:00  do 28 czerwca 2016 r., do godz. 15.00 kandydaci składają:

 

–          wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej gimnazjum,

–          kwestionariusz   osobowy,

–          oryginał   świadectwa z klasy V,

–          zaświadczenia i dyplomy potwierdzające udział w konkursach.

 

Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016r. r. do godz. 15.00 – kandydaci dostarczają oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach  sprawdzianu w klasie szóstej oraz pozostałe wymagane dokumenty.

Do 1 lipca 2016 r. do godz. 14.00 – podanie wyników postępowania kwalifikacyjnego do publicznej wiadomości w formie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Do 7 lipca 2016r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia dokumentów, o ile nie zostały wcześniej złożone

8 lipca 2016 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

§5

Kryteria przyjęcia kandydatów z poza obwodu szkolnego

  1. O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej gimnazjum decyduje ilość uzyskanych punktów rekrutacyjnych, liczonych za:

–     wynik sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej,

–   dodatkowe osiągnięcia ucznia.

2.Kandydat do gimnazjum w procesie rekrutacyjnym może uzyskać maksymalnie 60 pkt., z tego:

do 40 pkt –  za wynik sprawdzianu po klasie szóstej,

– 20 pkt. – liczba punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 6

Postanowienia końcowe

  1. Nie złożenie kompletu wymaganych dokumentów w oryginale skutkuje skreśleniem kandydata z listy.
  2. Rekrutację przeprowadza powołana decyzją dyrektora komisja rekrutacyjna.

 

Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.

 

Dyrektor  Grażyna Kowalska

 

 

 

Kęty, 06 luty 2015 r.