SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

na rok szkolny  2018/2019

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7),

Na podstawie art. 204 ust.1. punkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę -Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r.w sprawie wprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

Zarządzenie nr 2/18 Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych gimnazjów dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych na rok szkolny 2018/2019 w województwie małopolskim.

 

§ 2

Terminarz rekrutacji

 

Od 23 kwietnia od godz. 9:00 do 11 czerwca 2018 r. do godz. 15.00 – składanie dokumentów (zgłoszenie i wniosek).

Wniosek o przyjęcie może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych szkół ponadgimnazjalnych. Wniosek o przyjęcie zawiera wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.

W każdej wybranej szkole można wybrać dowolną liczbę oddziałów.

Kandydaci kończący gimnazjum, które objęte jest systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej w macierzystym gimnazjum. Gimnazjum wprowadza dane kandydata do Centralnej Bazy Danych.

Kandydaci kończący gimnazjum, które nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej w szkole pierwszego wyboru. Szkoła pierwszego wyboru wprowadza dane kandydata do Centralnej Bazy Danych. W przypadku, gdy LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach jest szkołą pierwszego wyboru, kandydaci składają podanie w sekretariacie szkoły według ujednoliconego wzoru (PODANIE WYDRUKOWANE Z SYSTEMU REKRUTACJI ELEKTRONICZNEJ PO ZAREJESTROWANIU SIĘ KANDYDATA ).

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. do godz. 15. 00 – dostarczenie do Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego przez uczniów, których gimnazjum nie jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej.

Do 27 czerwca 2018 do godz. 15.00 – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Do 29 czerwca 2018 r. godz. 12 .00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Do 9 lipca 2018 r. do godz. 15.00 – potwierdzanie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej.

Do 10 lipca 2018 r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Od 11 lipca 2018 r. do 22 sierpnia 2018 r. – postępowanie uzupełniające.

 

§ 3

Przyznawanie punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

1.W postępowaniu rekrutacyjnym do LO im. S. Wyspiańskiego w Kętach można uzyskać maksymalnie 200 punktów.

Zasady rekrutacji umieszczono w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14marca 2017 r. pobierz

 

§ 4

Planowane oddziały

 

W roku szkolnym 2018/2019 planuje się utworzenie czterech oddziałów klas pierwszych.

Klasa

Przedmioty rozszerzone

Przedmioty uzupełniające

Przedmiotypunktowane przy rekrutacji

 

matematyczno – fizyczna

z rozszerzoną matematyką, fizyką i językiem angielskim

matematyka

fizyka

język angielski

historia i społeczeństwo

ekonomia w praktyce

język polski

matematyka

język angielski

informatyka

matematyczno – geograficzna

z rozszerzoną geografią, matematyką i językiem angielskim

geografia

matematyka

język angielski

historia i społeczeństwojęzyk polski

matematyka

geografia

informatyka

biologiczno – chemiczna

z rozszerzoną biologią, chemią i zwiększoną ilością godzin z matematyki

biologia

chemia

 

historia i społeczeństwo

 

język polski

matematyka

chemia

biologia

prawno-językowa

z rozszerzonym językiem angielskim,

językiem hiszpańskim

historią

język angielski

język hiszpański

historia

przyroda, edukacja prawnajęzyk polski

matematyka

język angielski

historia

§ 5

Dokumentacja

 

Kandydaci przyjęci do oddziałów klasy pierwszej potwierdzają wolę podjęcia nauki w liceum poprzez dostarczenie oryginału:

oraz

 

§ 6

Przepisy końcowe

 

1.Całością prac związanych z przyjęciem uczniów do klas pierwszych tj. organizację składania dokumentów, analizą tych dokumentów i ustalaniem listy przyjętych zajmuje się Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Liceum.

2.Wszystkie kwestie nie uregulowane niniejszym Regulaminem normowane są obowiązującymi przepisami.

 

Regulamin obowiązuje z dniem ogłoszenia.

Dyrektor Powiatowego Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach

mgr Grażyna Kowalska