Terminarz rekrutacji liceum

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym,
a także terminy składania dokumentów  do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Kętach
na rok szkolny 2017/2018

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 24 kwietnia  godz. 9:00  do 12 czerwca 2017r. godz. 15:00

 

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

od 23 godz. 9:00 do 27czerwca 2016 r. godz. 15:00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy

do 28 czerwca 2017 r. do godz. 15:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

30 czerwca 2017 r. do godz. 12:00

 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

od 30 czerwca 2017 godz. 12:00 do 5 lipca 2017 godz.15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7 lipca do godz. do 12:00


link do strony rekrutacja elektroniczna malopolska.edu.com.pl/Kandydat