Od roku szkolnego 2016/2017 maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 60

Lp.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów

1.

Wynik sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej

max 40 pkt

(wynik punktowy uzyskuje się mnożąc przez 0,2 wynik procentowy z części pierwszej i z części drugiej)

Zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej

2.

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem

5 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.

Szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, w tym uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły tj. 1):

13 pkt

(maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia)

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

3.1

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie porozumień między województwami:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

2. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

3. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

3.2

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art.22 ust.2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

10 pkt

2. tytuł laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

4 pkt

3. tytuł finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej

3 pkt

3.3

Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

1. tytuł finalisty konkursu przedmiotowego

7 pkt

 

2. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego

10 pkt

3. tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

4. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

7 pkt

5. tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

3 pkt

6. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego

5 pkt

1) Nie określa się punktów za uzyskanie tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, w tym tytułu laureata z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych ponieważ, zgodnie z art. 20d ustawy o systemie oświaty, ww. laureaci i finaliści są przyjmowani do szkoły w pierwszej kolejności.

3.4.

Uzyskanie wysokiego miejsca2) w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach 3.1. - 3.3., organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

3.5.

Uzyskanie wysokiego miejsca2) w zawodach artystycznych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

3.6.

Uzyskanie wysokiego miejsca2) w zawodach sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

1. międzynarodowym

4 pkt

2. krajowym

3 pkt

3. wojewódzkim

2 pkt

4. powiatowym

1 pkt

4.

Osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu

2 pkt

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej